Home
Diensten
Voordelen
Werkwijze
Portfolio
Contact
Bel ons

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1Definities
1.1 Arcade Fysio & Work: Arcade Fysio & Work, gevestigd in Lochem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.08149480.
1.2 Diensten: alle diensten die door Arcade Fysio & Work in opdracht van een opdrachtgever, ten behoeve van een opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde worden verricht.
1.3 Opdrachtgever: de contractpartij van Arcade Fysio & Work.
1.4 Partijen: Arcade Fysio & Work en opdrachtgever.
Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Arcade Fysio & Work uitgebrachte offertes en met Arcade Fysio & Work aangegane overeenkomsten en door Arcade Fysio & Work verrichte werkzaamheden en verleende diensten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Arcade Fysio & Work zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De overeenkomst komt tot stand zodra: a. de acceptatie van een door Arcade Fysio & Work uitgebrachte offerte Arcade Fysio & Work heeft bereikt of b. een schriftelijke overeenkomst door beide partijen is getekend of c. Arcade Fysio & Work haar inzet bevestigt na een verzoek daartoe, ook wanneer de kosten van inzet door een derde (bijvoorbeeld verzekeraar) gedragen worden of d. aan een mondelinge overeenkomst een begin van uitvoering is gegeven.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. En zal opdrachtgever met Arcade Fysio & Work in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.
Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1 In alle gevallen geldt de overeenkomst voor de in de overeenkomst genoemde periode en bij gebreke daarvan voor onbepaalde tijd. Behalve wanneer de overeenkomst de reïntegratiebemiddeling van een met name genoemde persoon betreft, eindigt deze overeenkomst indien die genoemde persoon gereïntegreerd is in arbeid, of het overeen gekomen doel bereikt is, of op het moment dat het verzuim van deze persoon 2 jaar heeft geduurd, of op het moment dat een der partijen aangeeft de bemiddeling te willen stoppen.
3.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt deze van rechtswege door verloop van die bepaalde tijd tenzij beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen de overeenkomst te verlengen.
Artikel 4 Prijzen en tarieven
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Alle overeengekomen prijzen en tarieven zullen per 1 januari van elk jaar worden aangepast aan de per die datum door ons gebruikte prijzen en tarieven.
4.3 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum.
4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de eventuele kosten van externe deskundigen daaronder begrepen.
Artikel 5 Overeenkomst en Vergoeding
5.1 De door Arcade Fysio & Work uitgebrachte offerte en de overeenkomst komen tot stand op basis van de op dat moment bij Arcade Fysio & Work bekende omstandigheden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat meer werkzaamheden dienen te worden verricht dan begroot, zal Arcade Fysio & Work het meerdere opnieuw offreren alvorens de werkzaamheden uit te voeren.
5.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 6 Facturering
6.1 Arcade Fysio & Work factureert maandelijks de bestede tijd, voor zover deze nog niet is voorgefactureerd.
6.2 Arcade Fysio & Work is gerechtigd 50% van het overeengekomen bedrag voor de dienstverlening bij opdrachtverstrekking te factureren.
6.3 Arcade Fysio & Work is gerechtigd zekerheid te verlangen voor de betaling van aan haar verschuldigde bedragen dan wel vooruitbetaling.
Artikel 7 Betaling
7.1 Facturen van Arcade Fysio & Work dienen binnen 14 dagen na datum factuur door opdrachtgever te worden voldaan.
7.2 Bij gebreke van ontvangst van de betaling op de vervaldag is opdrachtgever van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt. Ook is opdrachtgever alsdan een vergoeding verschuldigd over de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.
7.3 In geval van te late betaling is Arcade Fysio & Work gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de haar overig toekomende rechten.
Artikel 8 Termijnen
8.1 Indien in de offerte of overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Arcade Fysio & Work haar prestatie binnen een redelijke termijn verrichten.
8.2 De in een offerte of overeenkomst genoemde termijn(en) zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt.
Artikel 9 Medewerking Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever zal Arcade Fysio & Work steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen.
9.2 Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Arcade Fysio & Work stelt of zijn medewerking niet verleent, heeft Arcade Fysio & Work er het recht toe om tot opschorting van de overeenkomst over te gaan en het recht de daardoor ontstane schade en kosten in rekening te brengen.
9.3 Afzeggingen of niet verschijnen of niet meewerken van werknemers van opdrachtgever komen voor risico van opdrachtgever en geven geen recht op korting of niet betaling van de overeengekomen vergoeding.
Artikel 10 Uitvoering dienstverlening
10.1 De dienstverlening door Arcade Fysio & Work is een inspanningsverplichting.
10.2 Arcade Fysio & Work zal haar diensten zo goed mogelijk uitvoeren in overeenstemming met de eisen van vakbekwaamheid die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld.
10.3 Arcade Fysio & Work zal de dienstverleners naar wie zij verwijst in het kader van interventies zorgvuldig selecteren.
Artikel 11 Beroepscode, bescherming privacy en persoonlijke gegevens
11.1 Arcade Fysio & Work gebruikt bij de dienstverlening de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming persoonsgegevens.
11.2 Zonder toestemming van de opdrachtgever of betreffende werknemer(s) van deze opdrachtgever zal Arcade Fysio & Work geen persoonsgegevens en medische gegevens ter beschikking stellen aan anderen, behalve wanneer een wettelijke verplichting of beroepsverplichting dat zou vragen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid Arcade Fysio & Work; vrijwaring
12.1 Arcade Fysio & Work is niet aansprakelijk voor schade hoe ook ontstaan, behalve in situaties van opzet en bewuste roekeloosheid.
12.2 Zodra een opdrachtgever kennis draagt van een feit dat tot schadevergoeding voor Arcade Fysio & Work zal moeten leiden, meldt hij dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden schriftelijk bij Arcade Fysio & Work.
12.3 Arcade Fysio & Work is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade of door derden aan opdrachtgever opgelegde sancties dan wel door opdrachtgever aan werknemers door te betalen loon.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart Arcade Fysio & Work voor alle aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst.
12.5 Arcade Fysio & Work is niet aansprakelijk voor de dienstverlening door derden aan opdrachtgever in het kader van interventies.
12.6 De aansprakelijkheid van Arcade Fysio & Work is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die door opdrachtgever aan Arcade Fysio & Work verschuldigd is in het kader van de uitvoering van de opdracht en in elk geval tot het bedrag dat door verzekering op basis van haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle door Arcade Fysio & Work geleverde zaken (daaronder eventueel rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts) blijven eigendom van Arcade Fysio & Work, totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit de met Arcade Fysio & Work gesloten overeenkomsten is nagekomen.
13.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Arcade Fysio & Work zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.
13.5 Voor het geval dat Arcade Fysio & Work zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Arcade Fysio & Work of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 13 Overmacht
13.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting door overmacht.
13.2 Zolang de overmachtsituatie voortduurt, zijn de verplichtingen van beide partijen opgeschort.
13.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding voldaan zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
13.4 Onder overmacht wordt in dit artikel verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis uit deze overeenkomst verhinderen en die niet aan Keerpunt zijn toe te rekenen. Hiertoe wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: stroom en systeemstoringen, brand, overstroming, kernrampen of andere rampen stakingen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terrorisme, alsmede het in gebreke blijven van (toe)leveranciers van Arcade Fysio & Work.
Artikel 14 Contractsovername
Arcade Fysio & Work is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen aan een derde over te dragen en uit te besteden.
Artikel 15 Beëindiging
15.1 Ieder der partijen is gerechtigd tot (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen in gevolge de overeenkomst.
15.2 Ieder van de partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, ingeval van: - surséance van betaling, faillissement, persoonlijke schuldsanering, toepassing van hoofdstuk X van de wet toezicht Kredietwezen, of een aanvraag daartoe. - de wederpartij in liquidatie treedt of anderszins juridisch of feitelijk ophoudt te bestaan.
15.3 Arcade Fysio & Work is in geval de dienstverlening door haar aan opdrachtgever rechtstreeks aan Arcade Fysio & Work wordt vergoed door een verzekeraar of plaats vindt in het kader van een verzekering, gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de verzekeraar of beëindiging van de verzekering of wijziging van de verzekeringsvoorwaarden in die zin dat de betreffende dienst niet langer door de verzekeraar wordt vergoed.
15.4 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan elk der partijen deze opzeggen per aangetekende brief aan de wederpartij met een opzegtermijn van één maand.
15.5 In geval van (tussentijdse) beëindiging van een overeenkomst zullen de kosten van bemiddeling of verrichte werkzaamheden tot aan de datum van beëindiging door opdrachtgever verschuldigd zijn en in geval van tussentijdse beëindiging van een overeenkomst met een vaste basisvergoeding zal de vaste basis vergoeding door opdrachtgever niettemin verschuldigd zijn. Eventuele kosten van interventies door derden zijn onverminderd verschuldigd, voor zover de interventies zijn verricht of niet tijdig zijn afgezegd.
Artikel 16 Adres en Verzending
16.1 Opdrachtgever zal Arcade Fysio & Work steeds schriftelijk van adres wijzigingen van opdrachtgever of een werknemer in een reïntegratietraject op de hoogte stellen. Een verzending aan het laatst aan Arcade Fysio & Work bekende adres van opdrachtgever of de werknemer geldt als een verzending aan het juiste adres.
16.2 Indien Arcade Fysio & Work aannemelijk kan maken dat een brief aan het juiste adres van de opdrachtgever is verzonden, geldt deze brief ten hoogste twee werkdagen na dagtekening van de brief als ontvangen, tenzij opdrachtgever bewijst dat zulks niet het geval is.
Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
17.1 Op alle overeenkomsten met Arcade Fysio & Work is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Over geschillen die uit de overeenkomst met opdrachtgever of werknemers van opdrachtgever voortvloeien is de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen bij uitsluiting bevoegd, tenzij Arcade Fysio & Work t de bevoegdheid van een andere rechter aanvaardt.

Contact

Arcade Fysio & Work

Torenmolenlaan 59

7241 VL Lochem

0573 25 99 32

info@arcade-fysio-work.nl

Linkedin profiel

Extra

Algemene voorwaarden

Privacy statement

Disclaimer


© Arcade Fysio & Work

Website ontwerp: KKamp

| Design by W3layouts |